ประชุมนักการภารโรงและแม่บ้าน เพื่อชี้แจงข่าวสาร ทบทวนบทบาทหน้าที่ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น วางแผนงานในการพัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน Https:

ทร.๗๕ จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดก… ๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ตลาดนัดอาเซียน ทร .๗๕ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมกับกลุ่มสาระส…

นักการภารโรงหน้าที่

ไม่ทราบว่าวันนี้นักการภารโรงของเราจะมีขวัญกำลังใจในการทำงานสูงเหมือนกับงานวิจัยกล่าวไว้หรือไม่… สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท พัฒนาโดย HanumanIT Co., Ltd.

นักการภารโรงหน้าที่

จัดครูเวร และนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการในวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. จัดทำโดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี. เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครสอบภูมิศาสตร์ สอวน.

ประชุมนักการภารโรงและแม่บ้าน เพื่อชี้แจงข่าวสาร ทบทวนบทบาทหน้าที่ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น วางแผนงานในการพัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน Https:
Scroll to top